Nhóm Nhân sự

Nhóm Kiểm thử

-   Tham mưu và giúp Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện các công tác kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

-   Tham gia Test các dự án hệ thống phần mềm của Trung Tâm đã và đang xây dựng

-   Đảm bảo công tác hỗ trợ, phát triển phần mềm theo đúng tiêu chuẩn và quy trình sản xuất phần mềm đang áp dụng tại các nhóm thuộc Trung tâm.

-   Duy trì và phát triển hệ thống qui trình Quản lý chất lượng của Trung tâm.

-   Kiểm định và giám sát chất lượng sản phẩm phần mềm.

-   Trực tiếp tham gia vào công tác kiểm soát việc tuân thủ quy trình và chất lượng trong các dự án phần mềm.

-   Tổng hợp và đưa ra các giải pháp, các điểm cần cải tiến trong quy trình.