Nhóm Nhân sự

Trung tâm CSE

Chức năng

 • Tham mưu cho Hội đồng Quản Trị và Ban Giám Hiệu những công việc liên quan đến ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác đào tạo và quản lý của nhà trường.
 • Hỗ trợ các đơn vị khác trong nhà trường những công việc liên quan Công nghệ Thông tin.
 • Nghiên cứu, phát triển, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý và đào tạo của Trường theo từng giai đoạn phát triển của nhà Trường.
 • Nghiên cứu, phát triển, cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm cho các đối tác bên ngoài nhà Trường.

Nhiệm vụ

            Tham mưu cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám Hiệu

 • Định hướng xây dựng phần mềm quản lý nhà trường theo nhu cầu từng giai đoạn trong hướng phát triển tổng thể toàn diện.
 • Sử dụng các thiết bị tin học và các chương trình phù hợp cần thiết theo từng giai đoạn phát triển của nhà trường.
 • Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường nêu lên các nhu cầu cần thiết sử dụng công nghệ thông tin.
 • Xử lý những công việc cần thiết liên quan công nghệ thông tin cho các đơn vị theo từng giai đoạn phát triển của nhà trường.
 • Chuẩn hóa các quy trình quản lý nhằm ĐBCL về Quản trị Hệ thống Thông tin cho hoạt động của Trường

Hỗ trợ các đơn vị khác giải quyết công việc liên quan công nghệ thông tin

 • Phối hợp, hỗ trợ cho các đơn vị trong việc Quản trị Hệ thống thông tin
 • Hỗ trợ các đơn vị khác những công việc có liên quan công nghệ thông tin theo từng giai đoạn phát triển của nhà trường.
 • Thu thập thông tin cần thiết cho việc phát triển và xây dựng các sản phẩm phần mềm
 • Tham gia góp ý các chương trình sử dụng thiết bị phần cứng, phần mềm và kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho nhà trường.

Nghiên cứu, phát triển, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm

 • Xây dựng đội ngũ nhân viên thích hợp có năng lực để xây dựng các hệ thống phần mềm cho nhà Trường cũng như các đối tác bên ngoài
 • Chọn lựa nhân viên phù hợp để tham gia phát triển các dự án
 • Tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên có đủ trình độ để tham gia phát triển các dự án
 • Tư vấn giải pháp, xây dựng và chuyển giao công nghệ cũng như các sản phẩm của Trung tâm cho Trường cũng như các đối tác bên ngoài
 • Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức và công nghệ mới phục vụ cho hoạt động sản xuất phần mềm tại Trung tâm